งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

     งานวิจัย
      ฐานข้อมูลงานวิจัยชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/สังกัด ปีงบประมาณ
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
แก้ไข การแปลอดีตกาล : กรณีศึกษานิสิตภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 นพรัตน์ จันทร์โสภา 2559
แก้ไข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ 2559
แก้ไข สัญลักษณ์จากจิตรกรรมศาลเจ้าจีน : กรณีศึกษาศาลเจ้าจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2559
แก้ไข การศึกษาเปรียบเทียบนิทานเรื่องสังข์ทองของไทยกับนิทานที่มีอนุภาคคล้ายคลึงกันในเอเชีย ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 2558
แก้ไข การศึกษาโมทีฟในภาพยนตร์เรื่อง สโนว์เค้ก (2549) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ 2558
แก้ไข อนุภาคผู้ฉลาดและผู้โง่เขลาในนิทานประกอบสุภาษิตเขมร : ลักษณะและความหมายเชิงวัฒนธรรม พิมพ์นภัส จินดาวงค์ 2558
แก้ไข กระบวนทัศน์เชิงสังคม ในนวนิยาย เรื่อง ร่มฉัตร และ ทวิภพ ของทมยันตี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ 2558
แก้ไข วิเคราะห์นวนิยายเขมร เรื่อง ยบ่มานไถงระ (คืนตะวันฉาย) รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 2558
แก้ไข กลองโกร๊กในวงมังคละ รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ 2558
แก้ไข หยัด : ปี่ของชาวเมี่ยน ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ 2558
แก้ไข การเปรียบเทียบการใช้คำผรุสวาทที่เกี่ยวกัยสัตว์ในภาษาไทย จีน และญี่ปุ่น ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ // สัดส่วนการวิจัย 60 % ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ 2558
แก้ไข การเปรียบเทียบการใช้คำผรุสวาทที่เกี่ยวกัยสัตว์ในภาษาไทย จีน และญี่ปุ่น ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ // สัดส่วนการวิจัย 20 % เยาวเรศ หวังตระกูลดี 2558
แก้ไข การเปรียบเทียบการใช้คำผรุสวาทที่เกี่ยวกัยสัตว์ในภาษาไทย จีน และญี่ปุ่น ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ // สัดส่วนการวิจัย 20 % ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ 2558
แก้ไข พุทธาวตาร - นิทานพระราม : พุทธในพราหมณ์ พราหมณ์ในพุทธ การข้ามพื้นที่ระหว่างศาสนา การยอมรับหรือการปฏิเสธ (ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)) แคทรียา อังทองกำเนิด 2558
แก้ไข นาฏยประดิษฐ์ : การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการนาฏยประดิษฐ์ของนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จิตติมา นาคีเภท 2558
แก้ไข การวิเคราะห์งานแปลวรรณกรรมเรื่องเด็กหญิงอีดะ ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล 2558
แก้ไข มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนวนิยายเรื่อง "ในม่านเมฆ" คณิตา หอมทรัพย์ 2558
แก้ไข ภาพลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในนวนิยายชุดแม่ของแผ่นดิน คณิตา หอมทรัพย์ 2558
แก้ไข มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนวนิยายชุด"ลูกไม้ของพ่อ" คณิตา หอมทรัพย์ 2558
แก้ไข ภูมิทัศน์ทางภาษาที่ปรากฏในเขตโบรารสถานและมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคยุโรป ที่ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม 2558
แก้ไข กรณีศึกษา รูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่ซึ่งภาษาอังกฤษได้รับความสำคัญและใช้แพร่หลายในสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม 2557
แก้ไข รูปแบบการใช้ภาษาเพื่อแสดงอำนาจในป้ายเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี 2558
แก้ไข อำนาจของภาษาคำสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี 2557
แก้ไข อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน ต่อวรรรกรรมประเภทนิทานเรื่องโกมินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 2557
แก้ไข การศึกษาการใช้เฟสบุ๊คในการเรียนแบบผสมผสานในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน 2557

1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next