งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

     งานวิจัย
      ผลงานวิจัยนำเสนอ


ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่นำเสนองานวิจัย ปีที่เผยแพร่
ประเภทการนำเสนอ : Oral ระดับชาติ
   คำเรียกชื่อพืชในภาไทยดำ 2 ถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างผศ.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์งานประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา 28-พฤษภาคม-2559-
29-พฤษภาคม-2559
   ภาพสะท้อนการแต่งกายในการพระราชพิธีโสกันต์จากบทพระราชนิพนธ์โคลงดั้นโสกันต์ในรัชกาลที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่มงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 9 -28-กรกฎาคม-2559-
29-กรกฎาคม-2559
   บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภทรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26-สิงหาคม-2559-
26-สิงหาคม-2559
   คำไทยในภูมิทัศน์ฝรั่งเศส : การศึกษาเชิงสัญญะของชื่อร้านอาหารไทยในปารีสดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน ใ มหาวิทยาลัยมหิดล27-กรกฎาคม-2558-
27-กรกฎาคม-2558
   มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่ออาจารย์คณิตา หอมทรัพย์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี27-กรกฎาคม-2558-
27-กรกฎาคม-2558
   อนุพันธ์ภาษาไทยในมุมมองโลกรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนางานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยมหิดล27-กรกฎาคม-2559-
27-กรกฎาคม-2559
   รูปแบบการใช้ภาษาที่แสดงอำนาจในป้ายเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยมหิดล27-กรกฎาคม-2558-
27-กรกฎาคม-2558
   คำเรียกสัมผัสและทัศนคติเกี่ยวกับคำเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในเขตภาคเหนือตอนล่างรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์งานประชุม พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา29-มกราคม-2558-
30-มกราคม-2558
   วิเคราะห์"พระนางพญา" ในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์การประชุมระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี28-สิงหาคม-2558-
28-สิงหาคม-2559
   Recent EFL writing research in Thailandดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชนงานประชุม 2015 TESOL International Conference ประเทศจีน14-พฤษภาคม-2558-
16-พฤษภาคม-2558
   Queering Sexualities and the Thai Bodies within Horro r- Comedy Thai Cinematic Representation : The case study of Phee Mak Phra Khanongดร.อาทิตย์ พงษ์พานิชThe 12 th International Conference on Thai Studies (ICT12) เกาหลีใต้20-สิงหาคม-2014-
27-เมษายน-2557
   อำนาจของภาษาคำสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติผศ.วรารัชต์ มหามนตรีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษากับอำนาจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31-มกราคม-2557-
31-มกราคม-2557
   ลักษณะสองโฉมหน้าของเมืองไทย ในเอกสารภาษาฝรั่งเศส : การวิเคราะห์ตามแนวสัญวิทยาดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม07-ธันวาคม-2556-
07-ธันวาคม-2556
   Faculty perceptions of roles in a blended language learning ดร.ฐิติรัตน์ สุรรณสม21st Century English Language Education : Towards Global Citizenship โรงแรมอิมเพรส โฮเทล จ.เชียงใหม่17-มกราคม-2556-
18-มกราคม-2556
   คติความเชื่อเกี่ยวกับเขาไกรลาสในพระราชพิธีโสกันต์ อ.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 56 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช15-มีนาคม-2557-
16-สิงหาคม-2559
   ไวยากรณ์ การบ่งกลุ่มนามกับอัตลักษณ์ภาษาไทย กรณีคำนามประสมและคำเรียกชื่อพืชรศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนาการประชุมวิชาการ ระดับชาติSMART 4th คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร07-พฤษภาคม-2557-
07-พฤษภาคม-2557
   อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน เรื่องห้องสินต่อวรรณกรรมประเภทนิทาน เรื่อง โกมินทร์รศ.ดร พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ประชุมวิชาการระดับชาติ-- ม.ทักษิณ20-พฤษภาคม-2557-
22-พฤษภาคม-2014
   บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์: พระพินทองผู้เรียกร้องความสุขที่บุรุษปรารถนาอาจารย์คณิตา หอมทรัพย์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2" บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ตีพิมพ์เป็น Proceedings) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง16-สิงหาคม-2559-
16-สิงหาคม-2559
   การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์อำนาจละมุนระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล และ อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวรการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .20-กรกฎาคม-2560-
21-กรกฎาคม-2560
   ภูมิปัญญาภาษาไทดำในเขตภาคเหนือตอนล่าง:หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของคำลงท้ายอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนาการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร .วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559-
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
   โสกันต์:พระราชพิธีแห่งความทรงจำประภาษ เพ็งพุ่มเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้า 1479-1491 .วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 -
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
   แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดาอย่างยั่งยืนอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนาเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "พลังมนุษย์ศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน" วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ หน้า 6 .วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 -
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559
   ภาพสะท้อนการแต่งกายในการพระราชพิธีโสกันต์จากบทพระราชนิพนธ์โคลงดั้นโสกันต์ในรัชกาลที่ 5 ประภาษ เพ็งพุ่มเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 หน้า 719-728 .วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 -
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัยด้านการศึกษาสุภาพร คงศิริรัตน์เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หน้า 725-735 .วันที่ 26 สิงหาคม 2559-
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
   โลกทัศน์ของลาวที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ปรากฏในคอลัมภ์“นานาสาระ”ของ หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่สุภาพร คงศิริรัตน์เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน” วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 หน้า 564-582 .วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 -
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

1 2 3 4 Next