งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

     งานวิจัย
      ผลงานวิจัยตีพิมพ์


ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่ ปีที่เผยแพร่
ปีที่เผยแพร่ :2560
   อัตลักษณ์ภาษาชาติพันธ์ไทใหญ่แม่สอด: ระบบเสียง รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1587-1595
2560
   ไทยหล่ม:ภูมิปัญญาภาษาและวรรณกรรม ชมนาด อินทจามรรักษ์
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 3-12
2560
   วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่อกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซีย: การศึกษาทางกลศัทศาสตร์ ณัฐชยา ปันทกา และ ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2524 - 2539
2560
   การเชื่อมโยงความระหว่างพาดหัวข่าวกัความคิดเห็นของผู้อ่านในเพจเฟสบุ๊ค “เรื่องเล่าเช้านี้” นิโลบล ศิริยุทธ และ ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 185-193
2560
   Mandarin tone Production by Thai CFL speakers ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ Yanhong Mu
(Proceedings). Payap University research Symposium. Chiangmai, Thailand, 44-55
2560
   English consonant cluster perception by L2 Thai speakers ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ Richard Glover
(Proceedings). Payap University research Symposium. Chiangmai, Thailand, 55-66
2560
   An analysis of complex sentences in reading comprehension: a case study of CU-TEP กาญจน์ชนก เอมแสง ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
(Proceedings). National Graduate Study Conference. Thammasat University, 22-40
2560
   The Readability of Secondary and High School Level Commercial Textbooks: A Multilevel Analysis ธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ และ ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
(Proceedings). National Graduate Study Conference. Thammasat University, 22-40
2560
   สถานภาพเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ณัฐธิดา ฟักขาว และ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560, 408-416
2560
   ยาอายุวัฒนะจากคัมภีร์การแพทย์พื้นบ้านเมียนมา Than Thar Su , รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง และ ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 174-185
2560
   สัญลักษณ์ความฝันในพระไตรปิฏก. ทัศนี หอมอ้น และ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560, 417-425
2560
   พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: นวมราชอัจฉริยลักษณ์ อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ, 1-10
2560
   แมว : หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย. ลักษณ์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
เอกสารสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทา ระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
2560
   บทเพลงเตหน่าของพะชะนุย คามภูผา ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560, 550-555
2560
   นางด้งนางควาย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ , ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว , อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ และ พิจิกา เนศปองธรรม.
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2560, 115-122.
2560
   พลังการผนึกกำลังของผู้หญิงและข้อจำกัดของพลังนี้ในนิทานภาพเคลื่อนไหวของดิสนีย์ เรื่อง ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ (Frozen) อัฐพร คริสต์พระพร และ ดร.ศศิธร จันทโรทัย
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา, 33-42
2560
   ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง รจเรข สายคำ และ รศ.ดร.วัฒนา พัฒเกตุ
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, 1348-1358
2560
   태국인 학습자를 위한 전략 바탕의 읽기-쓰기 통합 교재 개발 방안 제시 กลยุทธ์ในการแนะแนวทางการเรียนรู้ทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี สำหรับผู้เรียนชาวไทย” ดร.จุฑามาศ บุญชู
หนังสือรวมบทความงาน สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เดอะอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์.
2560
   The curriculum design for linkage course of Korean Translation-Business ดร.ศศิวรรณ นาคคง
หนังสือรวมบทความงาน สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เดอะอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์.
2560
   초급 한국어 학습자를 위한 구어 담화표지 교육연구 – 태국인 학습자를 대상으로 อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หนังสือรวมบทความงาน สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เดอะอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์.
2560
   องค์ประกอบของคำโปรยบนปกหลังหนังสือวรรณกรรมเยาวชน พัชรพร มูลมั่ง และ ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ ชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560, 722-727
2560
   เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ ตำบล วังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วัลลภ งามโคกลาง และ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, 2226-2239
2560
   การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยการฝึกโสตประสาท ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ อาจารย์บุตรี สุขปาน และ ดร.จิตติมา นาคีเภท.
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd National fine Arts Conference: The arts 4.0 วันที่ 30 สิงหาคม 2560, 31-41
2560
   สุนทรียะและสังคม : การวิจารณ์แนวนิเวศเพื่อการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 2-9 กันยายน 2560, 480-492
2560
   ภาษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่กับการปรับตัวสำหรับยุค “ประเทศไทย 4.0” รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค Thailand 4.0” วันที่ 9 มิถุนายน 2560, 996-1010
2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next