งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

     ทำเนียบนักวิจัย
      ฐานข้อมูลนักจิจัยชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/สังกัด
ภาควิชาศิลปะการแสดง
แก้ไข อาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ rungnapha_cu@hotmail.com
แก้ไข อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร nu19929@hotmail.com
แก้ไข ดร.จิตติมา นาคีเภท jittiman@nu.ac.th
แก้ไข รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ nuchanartd@nu.ac.th
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ sindy_cu@yahoo.com
ภาควิชาภาษาไทย
แก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ supapornk7@yahoo.com
แก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ kanchanaw@nu.ac.th
แก้ไข อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์ katee_kookoo@hotmail.com
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เกตุปาน jutaratk@nu.ac.th
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ aranyikaram@hotmail.com
แก้ไข รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง watanachaim@nu.ac.th
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม bpengpoom@hotmail.com
แก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ yangpatcharina@yahoo.co.th
แก้ไข อาจารย์พิมพ์นภัส จินดาวงค์ pimnapatj@nu.ac.th
แก้ไข เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น impenpitchaya@gmail.com
แก้ไข ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ beach6666@hotmail.com
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี kunjaejai@yahoo.com
แก้ไข ดร.สุวรรณี ทองรอด suwannee100@hotmail.com
แก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ -
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ -
แก้ไข ดร.สายหยุด บัวทุม -
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง rapichai2002@yahoo.com
แก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา sudsuang@gmail.com
แก้ไข Nancy Guigue Catane -
แก้ไข ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ -

1 2 3 Next
1 2 3 Next