งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ไม่มีรูปประกอบ
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
email : -

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
คติ ความเชื่อ และแนวคิดต่อธรรมชาติในวรรณกรรมซีไรต์ลาว (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561