งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ดร.จิตติมา นาคีเภท
สาขาภาควิชา : ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055-962521
email : jittiman@nu.ac.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
นาฏยประดิษฐ์ ชุด "เฉลิม มิ่ง เสลา ฉลอง ขวัญ สราญ"2559
นาฏยประดิษฐ์ ชุด "เฉลิม มิ่ง เสลา ฉลอง ขวัญ สราญ"2559