งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร
สาขาภาควิชา : ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962525
email : nu19929@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
การศึกษากระบวนการแสดงรำมาตรฐานเดี่ยวทางด้านนาฏศิลป์ไทย (สัดส่วนการวิจัย 20%)2559