งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ไม่มีรูปประกอบ
ชื่อ - นามสกุล : Nancy Guigue Catane
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
email : -

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (สัดส่วนการวิจัย XX % )2555