งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962038
email : kunjaejai@yahoo.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
รูปแบบการใช้ภาษาเพื่อแสดงอำนาจในป้ายเตือน2558
อำนาจของภาษาคำสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติ2557