งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962039
email : beach6666@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
วิเคราะห์การละเล่นพื้นเมืองของเด็กอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย2559