งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962038
email : impenpitchaya@gmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : แบบสำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สัดส่วนการวิจัย 15%)2555