งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : พิมพ์นภัส จินดาวงค์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962037
email : pimnapatj@nu.ac.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
อนุภาคผู้ฉลาดและผู้โง่เขลาในนิทานประกอบสุภาษิตเขมร : ลักษณะและความหมายเชิงวัฒนธรรม2558