งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962061
email : yangpatcharina@yahoo.co.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน ต่อวรรรกรรมประเภทนิทานเรื่องโกมินทร์2557
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : แบบสำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สัดส่วนการวิจัย 15%)2555
การเปรียบเทียบบทบาทบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเทศ2559
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนภายนอก
ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของคำสอน “คุฏบะฮ์” ภาษาไทยที่มีต่อประชากรมุสลิมในประเทศไทย 2560
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
วิเคราะห์ตำนานพระเครื่องในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2557