งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962018
email : bpengpoom@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ศึกษาภาพสะท้อนสังคม ในนิราศเรื่องตามเสด็จของพระยาอนุศาสนจิตรกร เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวตามทางเสด็จพระราชดำเนินฯ (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561