งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962037
email : aranyikaram@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : แบบสำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สัดส่วนการวิจัย 15%)2555
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์หวังในภาษาไทย (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561