งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962513
email : sindy_cu@yahoo.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
การศึกษากระบวนการแสดงรำมาตรฐานเดี่ยวทางด้านนาฏศิลป์ไทย (สัดส่วนการวิจัย 80%)2559
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนภายนอก
การจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน (แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.))2557
การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่านในเขตภาคเหนือ (แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))2555