งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ
สาขาภาควิชา : ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962514
email : nuchanartd@nu.ac.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนภายนอก
รำโทน มรดกวัฒนธรรมของไทย2557