งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055-962060
email : supapornk7@yahoo.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัย2559
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัย2559
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนภายนอก
โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ "นานาสาระ" ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่2558
ประเภทการนำเสนอ : งบประมาณแผ่นดิน
โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต2556