งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ
สาขาภาควิชา : ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962516
email : rungnapha_cu@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
แนวคิดในการแสดงละครรำพื้นบ้านเรื่องพระลอ2559
รำโทน รำวงชาวบ้าน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สัดส่วนการวิจัย 70%)2557