งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055-962003
email : sudsuang@gmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ผลการใช้การสอนแบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อการเขียนอนุเฉทของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร2558
An Automated Analysis of the Readability of English Reading Passages in the Ordinary National Education Test (O-NET) (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561