งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962043
email : rapichai2002@yahoo.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
การเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางโดยผู้เรียนชาวไทย2559
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำเสียงต้นของนิสิตชั้นปีที่สี่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ2559