งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์


เกี่ยวกับงาน


      ภารกิจหลัก

    งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การวิจัยและบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมีหน้าที่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบาย พันธกิจ และแผนพัฒนาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ


      หน้าที่/โครงสร้าง/ติดต่อ


     ติดต่อสอบถาม

  • หน่วยงานวรสารฯ โทร. 0-5596-2006
  • หน่วยวิจัย โทร. 0-5596-2094
  • หน่วยบริการวิชาการ โทร. 0-5596-2072