นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
     
 
นางสุภาภรณ์ แสงอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.0-5596-2051
Email : tanipad@hotmail.com
หน่วยพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ งานบริการการศึกษา
ห้องทำงาน : HU 2110
 
     

นางสาวสุกัญญา เกิดบึงพร้าว
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการการเรียนการสอน
ห้องทำงาน : HU 2110
โทร.0-5596-2050
Email : tonaor72@hotmail.com

นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยธุรการ
ห้องทำงาน : HU 2110
โทร.0-5596-2055
Email : sandeeamm@gmail.com

นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบัณฑิตศึกษา
ห้องทำงาน : HU 2110
โทร.0-5596-2067
Email : wanna_oom@hotmail.com
     

นางสาวคนัมพร เตชาชาญ
บรรณารักษ์
หน่วยสนับสนุนวิชาการ
ห้องทำงาน : HU 4104 (ห้องอ่านหนังสือ
คริสโตเฟอร์ แอล คอนลี)
โทร.0-5596-2071
Email : kanumporm_31157@hotmail.com

นางสาวจิรัชยา เปริญกุล
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ห้องทำงาน : HU 6203
โทร.0-5596-2048
Email : janjira_noikong@hotmail.com

นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาศิลปะการแสดง
ห้องทำงาน : HU 5214
โทร.0-5596-2168
Email : benz_copy@hotmail.com
     

นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิด
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา และภาควิชาภาษาไทย
ห้องทำงาน : HU 6203
โทร.0-5596-2049
Email : jankerd@hotmail.com

นางพิมพ์พร สีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาดนตรี
ห้องทำงาน IT 718
โทร. 0-5596-2125
E-mail : pimporns@nu.ac.th

นางศวัสมน ยาคล้าย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ห้องทำงาน : HU 4205
โทร.0-5596-2286
Email : sawatsamon@hotmail.com
     

นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาตะวันออก
ห้องทำงาน : HU 4205
โทร.0-5596-2286
Email : pooeiam@hotmail.com

นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาตะวันตก
และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ห้องทำงาน : HU 6203
โทร.0-5596-2054
Email : sirikarny@nu.ac.th

นางอัจวรรณ จันทร์ขาว
นักวิเทศสัมพันธ์
ห้องทำงาน : HU 2109
โทร.0-5596-2008
Email : atjawanj@hotmail.com
   

นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน : HU 2110
โทร.0-5596-2052
Email : k-zzy@hotmail.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com