นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

สหกิจศึกษา

[สหกิจศึกษา] แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2562 - 05 มีนาคม 2562จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[สหกิจศึกษา] คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร - 01 ตุลาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[สหกิจศึกษา] ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2 2560 - 05 กรกฏาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 56 คน
[สหกิจศึกษา] การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา - 25 พฤษภาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[สหกิจศึกษา] เทคนิคการเป็นคณาจารย์นิเทศ(หน้า 97) - 25 พฤษภาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[สหกิจศึกษา] สหกิจศึกษาดีเด่น - 25 เมษายน 2560จำนวนผู้อ่าน 199 คน
[สหกิจศึกษา] คู่มือสหกิจ - 25 สิงหาคม 2559
[สหกิจศึกษา] แบบฟอร์มภาษาไทย - 26 พฤษภาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 1212 คน
[สหกิจศึกษา] แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ - 26 พฤษภาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 201 คน
[สหกิจศึกษา] ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 - 26 พฤษภาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 263 คน
[สหกิจศึกษา] ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 26 พฤษภาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 256 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 11 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com