นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
รหัส ชื่อ นามสกุล
E02001 ประทีป นักปี่
E02006 เดชา ศรีคงเมือง
E02007 วราภรณ์ เชิดชู
E02008 บุตรี สุขปาน
E02009 โสภณ ลาวรรณ์
E02010 พรชัย ผลนิโครธ
E02011 ณัฎฐนิช นักปี
รหัส ชื่อ นามสกุล
E03002 ภากร สิริทิพา
E03003 ธรรศ อัมโร
E03004 ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
E03005 ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
E03006 วรชาติ กิจเรณู
E03008 วราภรณ์ ยูงหนู
E03010 ศศิณัฐ พงษ์นิล
E03011 วิชญ์ บุญรอด
E03012 พิริยาภรณ์ เลขธรากร
   
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาภาษาเกาหลี
รหัส ชื่อ นามสกุล
E04002 รุ่งนภา ฉิมพุฒ
E04003 รัชดาพร สุคโต
E04004 จิตติมา นาคีเภท
E04005 ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
E04006 ภูริตา เรืองจิรยศ
E04007 อุบลวรรณ โตอวยพร
E04008 ณัฐวัฒน์ สิทธิ
E04009 วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
รหัส ชื่อ นามสกุล
E05002 ศิวัสว์ สุรกิจบวร
E05003 ศศิวรรณ นาคคง
E05004 จุฑามาศ บุญชู
E05X16 kyoungmi Lee
E05X17 Jiyoung Choi
E05X18 Yumi Jung
E05X19 Sujung Shin
   
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
รหัส ชื่อ นามสกุล
E06001 จุไรรัตน์ โสภา
E06002 ชวนพิศ เทียมทัน
E06005 ภูริวรรณ วรานุสาสน์
E06006 อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
E06007 จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
E06009 อำไพพัชญ์ จิราพงษ์
E06010 ชนัญญา พวงทอง
E06X12 Bo Yang
E06X14 Zhengrong Tan
รหัส ชื่อ นามสกุล
E07001 สุวพรรณ ครุฑเมือง
E07002 เยาวเรศ หวังตระกูลดี
E07005 โสภา มะสึนาริ
E07007 อัจฉรา อึ้งตระกูล
E07008 ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
E07009 อาทิตย์ พงษ์พานิช
E07X10 Jun Matsubara
E07X13 Masashi Okumura
E07X16 Saori Koga
E07X17 Hiroaki Miyazaki
E07X18 Kaori Morimoto
   
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
รหัส ชื่อ นามสกุล
E08001 กาญจนา วิชญาปกรณ์
E08008 พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
E08009 สุภาพร คงศิริรัตน์
E08010 วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
E08011 ประภาษ เพ็งพุ่ม
E08013 วรารัชต์ มหามนตรี
E08014 สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
E08015 ภาคภูมิ สุขเจริญ
E08016 สายหยุด บัวทุม
E08018 สุวรรณี ทองรอด
E08019 อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
E08020 ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
E08021 เพ็ญพิชญา มูฮาแน่น
E08023 พิมพ์นภัส จินดาวงค์
E08024 คณิตา หอมทรัพย์
E08025 สรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี
E08026 ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
E08027 ธัช มั่นต่อการ
E08X01 ธัญญา สังขพันธานนท์
รหัส ชื่อ นามสกุล
E09002 ศรีสุดา พุ่มชม
E09003 นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
E09004 ศิรพัชร์ ณานเชาว์วรรธน์
E09005 ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
E09011 คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
E09012 วรัญญา มอโท
E09013 ศโรชิน อาจหาญ
E09X19 Charly Richard Alexandre Longue
E09X21 Melissa Ninon Gondek
E09X22 Audrey Chloe Agathe Dufresne
สาขาวิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
รหัส ชื่อ นามสกุล
E01003 อรอุษา สุวรรณประเทศ
E01004 บารนี บุญทรง
E01005 แคทรียา อังทองกำเนิด
E014001 อชิรพจณิชา พลายนาค
E014002 พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์

 

   
สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รหัส ชื่อ นามสกุล
E10001 วิรัช นิยมธรรม
E10002 อรนุช นิยมธรรม
E10004 วิจิตร คริเสถียร
E10006 สุนันทา เทศสุข
E10007 กฤษณะ โชติสุทธิ์
E10X03 Hsoung Oo
E10X04 Sandar Aye
รหัส ชื่อ นามสกุล
E11003 อัญชลี สิงห์น้อย
E11005 แก้วตา สาลีโภชน์
E11006 อรทัย ชินอัครพงศ์
E11008 ชมนาด อินทจามรรักษ์
E11010 สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี
E11011 ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
E11x01 Nguyen Thi Thuy Linh
E11x02 Robertus Pujo Leksono
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รหัส ชื่อ นามสกุล
E12008 ศศิธร จันทโรทัย
E12010 นรัสถ์ กานต์ประชา
E12011 ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
E12012 พยุง ซีดาร์
E12013 วัฒนา พัดเกตุ
E12014 เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
E12015 จันทิมา ซิมป์สัน
E12016 อุษา พัดเกตุ
E12018 ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
E12019 พรวีร์ ทันนิเทศ
E12020 พงศกร เมธีธรรม
E12021 คัมภีร์ นูนคาน
E12022 รุจิรัตน์ ชัยแสง
E12023 สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
E12025 พิชญาภา สิริเดชกุล
E12026 ทศพล สุรนัคครินทร์
E12028 ปวีณา จันทร์นวล
E12029 วรรณประภา สุขสวัสดิ์
E12030 ดวงพร ทองน้อย
E12031 รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
E12032 พัฒน์ วัฒนสินธุ์
E12035 อิศรา คงมี
E12036 อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
รหัส ชื่อ นามสกุล
E12038 ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
E12039 นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์
E12040 วรา ชาญสินธุ์
E12041 หรินฟ้า รองวิริยะพานิช
E12042 สุวนันทน์ โสภาธนะโรจน์
E12043 ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
E12044 สุดสรวง ยุทธนา
E12045 อิสริยาภรณ์ เอี่ยวเฉย
E12046 พัทธชนก กิติกานันท์
E12047 นพรัตน์ จันทร์โสภา
E12048 อภิชัย รุ่งเรือง
E12049 มานะ เติมใจ
E12050 สุวิมล ใจยศ
E12051 วราภรณ์ ภูผา
E12053 สาทิพย์ เครือสูงเนิน
E12057 วศินรัฐ นวลศิริ
E12060 กนกพร นุชนานนท์เทพ
E12X17 Cole Mack Mayes
E12X19 Nancy Guigue Catane
E12X40 Paul Brendan Watson
E12X42 Bianca Rodriguez Rojas
E12X43 Claudine Kinao Malis
E12X44 Danilo JR.Catane Ocapan
E12X45 Paul King
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com