นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
          เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนเรศวร    โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการสู่สังคม  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com