นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินภารกิจโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสนองต่อความต้องการของสังคม
          2. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
          3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
          4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตในการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
          6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และการบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com