นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ ดนตรี - 11 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 659 คน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถ พิเศษนาฏศิลป์ ดนตรี ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร/กำหนดการสอบสัมภาษณ์

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2555/TEST/Annouce_QUS2_2555.pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในโครงการความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ ดนตรี (หน้าที่ ๘-๑๐)

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2555/TEST/NAMETEST_QUS2_2555.pdf

ตารางสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะโครงการนาฏศิลป์ ดนตรี)

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2555/TEST/TABLE_Dance_2555.pdf

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกาศข่าว : มาโนช แตงตุ้ม
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com