นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

บัณฑิตศึกษา

เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับ / ระเบียบประกาศ
คู่มือนิสิตบัณฑิตศึกษา
การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบประมวลความรู้
แผนการสอนรายวอชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
จำนวนรับเข้าและคุณสมบัติผู้สมัคร ป.โท ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวนรับเข้าและคุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2561
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com