นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

 

งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Academic Affairs,Faculty of Humanities ,Naresuan University Phitsanulok 65000 Thailand

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ e-mail : jantimaj@nu.ac.th
Associate Dean For Academic and International Affairs' e-mail : jantimaj@nu.ac.th


เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริการการศึกษา โทร. 055-962055 Fax. 055-962000
Staff of Academic Affairs Tel: + 66 55 962008 FAX: + 66 55 962000

 

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com