นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
[ดาวน์โหลดเอกสาร] ตารางสอบปลาย 2/2562 - 21 มีนาคม 2562จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องเรียน - 19 มีนาคม 2562จำนวนผู้อ่าน 107 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 - 12 พฤศจิกายน 2561จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] โครงการหลักวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ 1 พ.ย. 2561 - 02 พฤศจิกายน 2561จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] ขออนุมัติจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต - 05 ตุลาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 113 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] โครงการหลักวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ 2 พ.ย. 2560 - 03 พฤศจิกายน 2560จำนวนผู้อ่าน 100 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แจ้งกำหนดการโครงการสหกิจ 2560 - 01 กันยายน 2560จำนวนผู้อ่าน 93 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แจ้งกำหนดการโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 2560 - 01 กันยายน 2560จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมอ.ที่ปรึกษาพบนิสิต) - 27 มีนาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 206 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำหรับนิสิตปริญญาตรี - 31 ตุลาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 161 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - 17 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 156 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ป.ตรี-2559 - 04 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 131 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 25 กรกฏาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 168 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 14 กรกฏาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 294 คน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] ประกาศ-เรื่อง-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - 13 กรกฏาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 136 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 62 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com