นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษา 2561 ver.Eng - 03 สิงหาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 46 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา 2561 ver.Eng...
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - 01 สิงหาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 42 คน
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ...
แนวปฏิบัติในการรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ - 01 สิงหาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 39 คน
แนวปฏิบัติในการรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์...
Academic Advisors 1/2017 - 21 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 60 คน
Academic Advisors 1/2017 ...
Academic Advisors 1/2016 - 21 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 48 คน
Academic Advisors 1/2016...
Academic Advisors 1/2015 - 21 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 50 คน
Academic Advisors 1/2015 ...
Academic Advisors 1/2014 - 21 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 52 คน
Academic Advisors 1/2014 ...
Academic Advisors 1/2013 - 21 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 50 คน
Academic Advisors 1/2013 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 8 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com