การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัย
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

The Dynamics of Humanities and Social Sciences

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดกิจกรรม

ลงทะเบียน
- วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศผลบทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือก [รอบที่ 1 : 17 มกราคม 2564] [รอบที่ 2 : 26 กุมภาพันธ์ 2564] วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็มและชำระค่าลงทะเบียน ขยายเวลาถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
- ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วันที่ 31 มีนาคม 2564
- ส่งบทความให้ผู้นำเสนอผลงานแก้ไขบทความ วันที่ 30 เมษายน 2564
- ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
- ส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ผู้นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ จัดส่งคลิปที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
จัดงานประชุม
- วันที่จัดงานสัมมนา วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564
- ผู้นำเสนอส่งบทความปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์ผลงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- เผยแพร่ Proceedings ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงานและภาพบรรยากาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Copyright © 2021 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2094, E-Mail: prathans@nu.ac.th

(ร่าง) กำหนดการ

การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัย
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 The Dynamics of Humanities and Social Sciences
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียน

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ มอบตราสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพปีถัดไป และถ่ายรูปร่วมกัน

รับประทานอาหารว่าง

การปาฐกถาพิเศษ

รับประทานอาหารกลางวัน

นำเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)

(รับประทานอาหารว่าง) รับเกียรติบัตรหลังจากนำเสนอเสร็จในกลุ่ม

เลี้ยงรับรองสมาชิกเครือข่าย

ลงทะเบียน

หน้าห้องประชุม HU1103 คณะมนุษยศาสตร์

นำเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)

(รับประทานอาหารว่าง) รับเกียรติบัตรหลังจากนำเสนอเสร็จในกลุ่ม

รับประทานอาหารว่าง

นำเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)

(รับประทานอาหารว่าง) รับเกียรติบัตรหลังจากนำเสนอเสร็จในกลุ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน

นำเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)

(รับประทานอาหารว่าง) รับเกียรติบัตรหลังจากนำเสนอเสร็จในกลุ่ม

ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้นำเสนอบทความ

สมาชิกเครือข่ายฯ
- ค่าลงทะเบียนปกติ 3,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิต/นักศึกษา 2,000 บาท
บุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ
- ค่าลงทะเบียนปกติ 4,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิต/นักศึกษา 2,500 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

สมาชิกเครือข่ายฯ
- ค่าลงทะเบียนปกติ 2,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิต/นักศึกษา 1,500 บาท
บุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ
- ค่าลงทะเบียนปกติ 2,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิต/นักศึกษา 2,000 บาท

เข้าสู่ระบบเงื่อนไขการเผยแพร่และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถเลือกตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุม ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ งานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ---หรือ---

  2. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถเลือกไม่ตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 แต่ยังสามารถส่งบทความเพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ ---หรือ---

  3. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยินดีรับพิจารณาบทความ อย่างไรก็ดี เงื่อนไข ข้อกำหนดและระยะเวลา (บางวารสารอาจมีระยะการตอบรับตีพิมพ์มากกว่า 3 – 6 เดือน หรือมากกว่านั้น) รวมถึงการตอบรับการตีพิมพ์บทความ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินของวารสารนั้นๆ โดยสิ้นเชิง คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการตอบรับการตีพิมพ์ นอกจากนี้ หากวารสารที่ผู้นำเสนอเลือกลงตีพิมพ์ มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ด้วยตนเอง

  4. ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอผลงานถูกปฏิเสธการตีพิมพ์จากวารสารนั้นๆ จะไม่สามารถขอรับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมของงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ได้

  5. หากผู้นำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงานในวันจัดงานประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันควร (คณะผู้จัดงานประชุมทั้ง 3 คณะจะเป็นผู้พิจารณา) จะไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานใน Proceedings และ วารสารของเครือข่ายโดยใช้สิทธิจากงานประชุม HUSOC 14 ได้

  1. กองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

  2. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนืองจากงานประชุม เป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

   • บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

   • บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ในกรณีงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณกรรมวิจารณ์หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ ตลอดจนสาขาวิชาในด้านมนุษยศาสตร์อื่นๆ จะต้องระบุวิธีการวิจัยอันสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของตนอย่างชัดเจน) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

  3. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) หรือ วารสาร อื่น

  4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนบทความ (Peer Review)

 • ผู้สนใจสามารถส่งบทความในทุกสาขาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ภาษาศาสตร์ - วรรณคดี - ปรัชญา - คติชนวิทยา - ภาพยนตร์ - การสอนภาษาต่างประเทศ – การสอนภาษาอังกฤษ - สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ - จิตวิทยา - ประวัติศาสตร์ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา – รัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ - นโยบายสาธารณะศึกษา - วัฒนธรรมศึกษา - สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ - ภูมิสารสนเทศ - การสื่อสาร - การสอนสังคม - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา - อาเซียนศึกษา อาณาบริเวณศึกษา – ดนตรี – นาฏศิลป์ และอื่นๆ

 • การส่งบทคัดย่อ สามารถส่งบทคัดย่อผ่านระบบ โดยให้ส่งบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้าครึ่งของกระดาษ A4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • ชื่อผู้เขียน

  • บทคัดย่อขนาดยาวประกอบด้วย ความสำคัญและที่มาของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย

  • คำสำคัญ 3-5 คำ

  • เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

-

ที่อยู่ในการติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500

เบอร์โทรศัพท์

055-962094 , 055-962072