การออกเสียงภาษาจีนกลาง

แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

scope ขอบข่าย
acknowledgement บทนำ
exercise one แบบฝึกหัด ๑
exercise two แบบฝึกหัด ๒
exercise three แบบฝึกหัด ๓
quiz 1 ทดสอบ ๑ quiz 13 ทดสอบ ๑
quiz 2 ทดสอบ ๒ quiz 14 ทดสอบ ๑
quiz 3 ทดสอบ ๓ quiz 15 ทดสอบ ๑
quiz 4 ทดสอบ ๔ quiz 16 ทดสอบ ๑
quiz 5 ทดสอบ ๕ quiz 17 ทดสอบ ๑
quiz 6 ทดสอบ ๖ quiz 18 ทดสอบ ๑
quiz 7 ทดสอบ ๗ quiz 19 ทดสอบ ๑
quiz 8 ทดสอบ ๘ quiz 20 ทดสอบ ๒
quiz 9 ทดสอบ ๙ quiz 21 ทดสอบ ๒๑
 quiz 10 ทดสอบ ๑๐ quiz 22 ทดสอบ ๒
 quiz 11 ทดสอบ ๑๑ quiz 23 ทดสอบ ๒
 quiz 12 ทดสอบ ๑๒ Home