โครงร่าง

แบบฝึกหัดและแบบทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลาง


 

บทนำ         หน่วยเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

 

ชุดที่หนึ่ง        แบบฝึกหัดระดับเสียงพื้นฐานสี่ระดับเสียงและคำพยางค์เดียว

หน่วยที่ 1         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระกลุ่ม a

   1. พยัญชนะพื้นฐาน m n f l  กับสระ  a ai ao an ang

(A)  การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะ  m n กับสระ a ai

(B)  พยัญชนะพื้นฐาน  f l  กับสระ ao an ang

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด   

        (c)   แบบทดสอบย่อย

    2. พยัญชนะพื้นฐาน  b p d t g k h กับสระ a ai ao an ang

        พยัญชนะระเบิดไม่มีลม (Un-aspirated) b d g และพยัญชนะระเบิดมีลม (Aspirated) p t k พยัญชนะเสียดแทรก h         กับสระ a ai ao an ang

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 2         พยัญชนะหน้า (Sibilant) และพยัญชนะหลัง (Retroflex) กับรูปสระ - i และสระในกลุ่ม a

(A) แยกความแตกต่างระหว่างพยัญชนะหน้ากับพยัญชนะหลังกับสระ - i 

(B) แยกความแตกต่างระหว่างสระ a - ai

(C) แยกความแตกต่างระหว่างพยัญชนะหน้ากับพยัญชนะหลังกับสระ ao

(D) แยกความแตกต่างระหว่างสระ an - ang

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 3         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระในกลุ่ม  o/e

(A) แยกความแตกต่างระหว่างสระ o - ou - ong

(B) แยกความแตกต่างระหว่างสระ e - ei

(C) แยกความแตกต่างระหว่างสระ en - eng

         (a)   บรรยาย

         (b)   แบบฝึกหัด

         (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 4         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้า (Sibilant) และพยัญชนะหลัง (Retroflex) กับสระกลุ่ม ao/e

(A) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าและพยัญชนะหลังกับสระ ou 

(B) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าและพยัญชนะหลังกับสระ ong

(C) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าและพยัญชนะหลังกับสระ e

(D) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าและพยัญชนะหลังกับสระ ei

(E) ความแตกต่างระหว่างสระ en - eng

(F) ความแตกต่างระหว่างสระ - i กับ e

(G) ความแตกต่างระหว่างสระ ou - uo

         (a)   บรรยาย

         (b)   แบบฝึกหัด

         (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 5         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระ i 

(A) แยกความแตกต่างระหว่างสระ i - ia - iao

(B) แยกความแตกต่างระหว่างสระ ie - iu

(C) แยกความแตกต่างระหว่างสระ an - ang

(D) แยกความแตกต่างระหว่างสระ in - ing - ong

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 6         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าลิ้นเพดานแข็งกับสระกลุ่ม i 

(A) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าลิ้นกับสระ i

(B) แยกความแตกต่างระหว่างสระ ia - iao

(C) แยกความแตกต่างระหว่างสระ ie - iu

(D) แยกความแตกต่างระหว่างสระ ian - iang

(E) แยกความแตกต่างระหว่างสระ in - ing

(F) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าลิ้นกับสระ iong  

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 7         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระในกลุ่ม u

(A) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระ u

(B)  แยกความแตกต่างระหว่างสระ ua - uo - uai

(C) การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะพื้นฐานกับสระ ui

(D) แยกความแตกต่างระหว่างสระ an - ang

(E) แยกความแตกต่างระหว่างสระ un - ueng

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 8         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้า (Sibilant) และพยัญชนะหลัง (Retroflex) กับสระกลุ่ม u

(A)  การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้า (Sibilant) และพยัญชนะหลัง (Retroflex) กับสระกลุ่ม u

(B)  แยกความแตกต่างระหว่างสระ ua - uan - uang

(C)  แยกความแตกต่างระหว่างสระ uo - uai

(D)  แยกความแตกต่างระหว่างสระ ui - un

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 9         การประสมเสียงระหว่างพยัญชนะหน้าลิ้นเพดานแข็งและพยัญชนะ n l กับสระกลุ่ม ü

(A) แยกความแตกต่างระหว่างสระ ü - üe

(B) แยกความแตกต่างระหว่างสระ üan - ün

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 10      กลุ่ม  r  

(A) ตัวเติมท้าย r กับสระ  a o e u ng  เติม r

(B) ตัวเติมท้าย r กับสระ ai an en ละเสียงท้ายเติม r

(C) ตัวเติมท้าย r กับสระ i ü ที่ตามหลังพยัญชนะต้นเติม er

(D) ตัวเติมท้าย r กับสระ - i in un ละเสียงท้ายเติม er

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

ชุดที่สอง       แบบฝึกหัดคำเสียงเบา (Neutral Tone) และคำสองพยางค์

หน่วยที่ 1         การประสมเสียงของทั้งสี่ระดับเสียงกับเสียงเบา

(A)  ความแตกต่างระหว่างคำระดับเสียง 1 กับคำระดับเสียง 1 + คำเสียงเบา

(B)  ความแตกต่างระหว่างคำระดับเสียง 2 กับคำระดับเสียง 2 + คำเสียงเบา

(C)  ความแตกต่างระหว่างคำระดับเสียง 3 กับคำระดับเสียง 3 + คำเสียงเบา

(D)  ความแตกต่างระหว่างคำระดับเสียง 4 กับคำระดับเสียง 4 + คำเสียงเบา

(E)  ความแตกต่างระหว่างคำที่มีระดับเสียงกับคำที่ไม่มีระดับเสียง (คำเสียงเบา)

(F)   คำที่มีพยางค์เสียงเบาเสมอ (คำเสียงเบา)

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 2         คำสองพยางค์ การประกอบของสองระดับเสียง

(A)  ระดับเสียง 1 + ระดับเสียง 1

(B)  ระดับเสียง 1 + ระดับเสียง 2

(C)  ระดับเสียง 1 + ระดับเสียง 3

(D)  ระดับเสียง 1 + ระดับเสียง 4

(E)  ระดับเสียง 2 + ระดับเสียง 1

(F)  ระดับเสียง 2 + ระดับเสียง 2

(G)  ระดับเสียง 2 + ระดับเสียง 3

(H)  ระดับเสียง 2 + ระดับเสียง 4

(I)   ระดับเสียง 3 + ระดับเสียง 1

(J)  ระดับเสียง 3 + ระดับเสียง 2

(K)  ระดับเสียง 3 + ระดับเสียง 3

(L)  ระดับเสียง 3 + ระดับเสียง 4

(M) ระดับเสียง 4 + ระดับเสียง 1

(N) ระดับเสียง 4 + ระดับเสียง 2

(O) ระดับเสียง 4 + ระดับเสียง 3

(P) ระดับเสียง 4 + ระดับเสียง 4

        (a)   บรรยาย

        (b)   แบบฝึกหัด

        (c)   แบบทดสอบย่อย

 

ชุดที่สาม       แยกแยะความแตกต่างของหน่วยเสียง

หน่วยที่ 1         ความแตกต่างของหน่วยเสียงพยัญชนะต้นในคำสองพยางค์

(A)  ความแตกต่างของหน่วยเสียงส่งลม p t k h กับหน่วยเสียงไม่ส่งลม  b d g

(B)  ความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียง h - f

(C)  ความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียง l - r - n

(D)  ความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียง zh ch sh หน่วยเสียง z c s

(E)  ความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียง zh ch sh หน่วยเสียง j q x

            (a)   แบบฝึกหัด

            (b)   แบบทดสอบย่อย

 

หน่วยที่ 2         ความแตกต่างของหน่วยเสียงสระ (Finals) ในคำสองพยางค์

(A)     ความแตกต่างระหว่างสระ i - ü

(B)     ความแตกต่างระหว่างสระ ian - üan

(C)    ความแตกต่างระหว่างสระ ie - üe

(D)    ความแตกต่างระหว่างสระ uan - üan

(E)     ความแตกต่างระหว่างสระ u - ü

(F)     ความแตกต่างระหว่างสระ n - ng

(G)    ความแตกต่างระหว่างสระ en - eng

        (a)   แบบฝึกหัด

        (b)   แบบทดสอบย่อย